Các bài học lớp 07

Các bài học lớp 07

THEO DÕI KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

5. GETTING AROUND

5.1. Big question

5.1.1. How do animals move?

- In what ways do different animals move?

- Video clip (F:\Method Teaching\media\Science in a bat cave.mp4).

- What are a few of the ways in which different animals move? Did any of those match what you listed?

Read the paragraph and then answer the question

- Identify Multiple Meanings Some words have different meanings in science and in everyday use. The table below lists the multiple meanings for some words in this chapter.

Quick check Which meaning of the word stimulus matches the usage in the following sentence: The smell of pancakes was the stimulus that made Theo's mouth water.

- Vocabulary flash (F:\Method Teaching\media\5 getting around.swf)

Unlock big question

L1a. What supports and protects animal bodies?

L1b. What is the role of muscles?

L2a. What is the role of the nervous system?

L2b. How do nervous systems differ?

L3a. What causes animals to move?

L3b. How do adaptations for movement compare?

Explore the big question

- A raccoon scurries over rocks as a bald eagle soars above it looking for a meal. Nearby, dragonflies skim over a stream where trout surface to snatch a meal. Movement is everywhere.

- Describe What kind of wings does a dragenfly have and how do they help it fly?

- Summarize What adaptations does an eagle have for moving?

- List What structures enable a trout to move?

- Explain What are the skeletons of earthworms like?

5.2. Skeletons and muscles

5.3. The nervous system

5.4. Animal movement

BÀI TẬP ÔN THI HỆ SỐ 2 (21/01)

Phần tự luận (làm ra vở)

Câu 1: Trình bày đặc điểm chung và vai trò thực tiển của ngành Động Vật Nguyên Sinh? 

Câu 2: Trình bày vòng đời trùng Sốt Rét? 

Câu 3: Vẽ và chú thích cấu tạo trùng Giày? 

Câu 4: Trùng Roi giống và khác thực vật ở những điểm nào? 

Câu 5:Trùng Biến Hình sống ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hóa mồi như thế nào? 

Câu 6: Cách di chuyển của Sứa trong nước như thế nào? 

Câu 7: Trình bày đặc điểm chung và vai trò thực tiển của ngành Ruột Khoang?

Câu 8: Để đề phòng chất độc khi tiếp xúc với một số động vật  ngành Ruột khoang phải có phương tiện gì? 

Câu 9: Phân biệt thành phần tế bào ở lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thủy tức và chức năng từng loại tế bào này? 

Câu 10: Sự khác nhau giữa San Hô và Thủy Tức trong sinh sản vô tính mọc chồi? 

ĐỀ KIỂM TRA HỆ SỐ 2

Câu 1: Thế giới của các loài động vật không xương sống có ảnh hưởng tới cuộc sống của em như thế nào?

Gợi ý: - Động vật không xương sống và động vật có xương sống khác nhau như thế nào? (Làm sao để em có thể nhận diện được các loài động vật không xương sống?)

           - Nó có gần gũi với em hay em thấy nó xa vời (mình không gặp hoặc ít khi gặp). Giải thích.

           - Có những loài động vật không xương sống nào gây ảnh hưởng tới cuộc sống của em?

           - Những ảnh hưởng đó tốt hay xấu?

           - Em có những hành động hoặc suy nghĩ gì trước những tác động đó? 

(Học sinh sẽ được đánh giá cao nếu viết được dưới dạng một bài văn).

Câu 2: Em hãy giới thiệu về vẻ đẹp của các loài động vật không xương sống?

 Gợi ý: - Thế giới động vật không xương sống đa dạng và phong phú như thế nào?

            - Giới thiệu được các loài động vật không xương sống mà em biết.

            - Mô tả được vẻ đẹp của chúng: về hình dạng, về màu sắc, về tính đối xứng, ...

(Học sinh sẽ được đánh giá cao nếu viết được dưới dạng một bài văn).


Phần trắc nghiệm (Con hãy nghĩ ra các câu hỏi trắc nghiệm để thách đố các bạn của mình)

INTRODUCTION TO ANIMALS

Chapter opener

What is an animal? Động vật là gì?

What are the functions of animals? Động vật có những chức năng gì?

How are animals classified? Phân loại động vật như thế nào?

 NỘI DUNG CƠ BẢN

 HOẠT ĐỘNG NHÓM

 KHOA HỌC KÌ THÚ

Học từ vựng:

- Homeostasis: cân bằng nội môi.

- Vertebrate: ĐV có xương sống.

- Invertebrate: ĐV không xương sống.

- Adaptation: sự thích nghi.

Nghe My Planet Diary

 

Slide trình chiếu PPT.

Animal body plans

How animal bodies organized?

 NỘI DUNG CƠ BẢN

 HOẠT ĐỘNG NHÓM

 KHOA HỌC KÌ THÚ
How is symmetry related to Body structure?

Introduction to invertebrates: Slide PPT về sponges and cnidarians

What are invertebrates?

Introduction to vertebrates

What are the characteristics of Chordates and vertebrates?

How do vertebrates control body temperature?

Vertebrate diversity

What are the major groups of vertebrates?

Review

Science matters

Chapter test 1 (W1)

Slide trình chiếu PPT.

GETTING AROUND

Chapter opener

Skeletons and muscles

What supports and protects animal bodies?

What is the role of muscles?

The nervous system

What is the role of nervous system?

How do nervous systems differ?

Animal movements

What causes animals to move?

How do adaptations to movement compare?

Review

Science matters

Chapter test 2 (W1)

Term project (W2)

Field trip to BaoSon Paradise

OBTAINING ENERGY

Chapter opener

How animals obtain and digest food?

How do animals obtain food?

How do animals digest food?

How animals obtain oxygen?

How do animals obtain oxygen?

How do animals respiratory systems compare?

Circulation and Excretion

What are the two types of circulatory systems?

How do vertebrate circulatory systems differ?

How do animals get rid of wastes?

Review

Science matters

Chapter test 3 (W1)

ANIMAL REPRODUCTION AND BEHAVIOR

Chapter opener

Animal reproduction and fertilization

How do animals reproduce?

How do external and internal fertilization differ?

Development and growth

Where do embryos develop?

Where do young animals develop?

How do animals care for their young?

What is behavior?

What causes animal behavior?

What are the types of animal behavior?

Patterns of behavior

What are three ways that animals communicate?

What are examples of competitive and cooperative behaviors?

What is cylic behavior?

Review

Science matters

Overal test (W3)

Extra time

Extra time

 NỘI DUNG CƠ BẢN

 HOẠT ĐỘNG NHÓM

 KHOA HỌC KÌ THÚSTEM:

1. Acid và phản ứng của acid (Vocano of vinegar).

2. Cleaning by chemistry.

- PHIẾU KHẢO SÁT BỘ MÔN

4 - (5'). In phiếu bài tập phân loại động vật.

3 - (5'). Hoàn thành bài tập trang 139. Obtaining food: B - D; Reproducing: C - D; Moving: A.

2 - (5'). Muốn học giỏi: "Học hành, thi cử giống như chơi game".

1 - (5').  My Planet Diary: Animal discoveries. Hoàn thành bài tập trang 138.

Do you think it is iportant to protect areas such as these mountains? Why? Bạn có nghĩ rằng việc bảo vệ những vùng đất giống như những ngọn núi lại rất quan trọng không? Tại sao?

Yes. The areas need to be protected so the animals can survive and we can study them.

Phiếu học tập nhận diện Sinh vật.