Các bài học lớp 10

Các bài học lớp 10

Bài 22. Tìm hiểu về vi sinh vật: PPT

Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật: PPT

Bài 24. Quá trình sinh trưởng ở vi sinh vật: PPT

Bài 25. Quá trình sinh sản ở vi sinh vật: PPT

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

T1: Giới thiệu khái quát chương trình môn Sinh học

Time: 1 period

 Objective

 Slide: Einstein

 Lesson plan

Worksheets 

 Advance

STEM 

 Reteaching

 Home work

 Experiments

Hình ảnh: Mục tiêu Sinh học 10; Sơ đồ về Living things.

T2: Sinh học và sự phát triển bền vững

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T3-4: Các phương pháp nghiên cứu và học tập môn Sinh học

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T5-6: Giới thiệu chung về các cấp tổ chức sống

Time

Objective

Game: Các cấp TCS

Lesson plan

WS: Vật sống (E); ĐTCB của SS.

Advance: BTTH; Các giới SV; PLH

STEM

Self test - 10 câu

Self test - 20 câu

Self test (NC)

Self test (CB)

Experiments

Hình ảnh: Nguyên tử --> Phân tử --> Tế bào.

T7: Khái quát về tế bào

Time

Objective

Slide

Lesson plan

WS: HTTB (E)

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T8: Các nguyên tố hóa học trong tế bào - Kiểm tra 15 phút

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T9-10: Nước trong tế bào

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance: BTTH

STEM

Reteaching

Self test

Experiments

T11: Carbohydrate và lipid

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance: BTTH

STEM: Sữa béo

Reteaching

Self test

Experiments

Chủ đề 9 (T12): Protein

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance: BTTH

STEM

Reteaching

Self test

Experiments

T13-14: Ôn tập và kiểm tra 45 phút (lần 1)

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T15-16: Nucleic acid

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance: BTTH

STEM

Reteaching

Self test

Experiments

T17-18: Thực hành: Xác định (định tính) một số TPHH trong tế bào - Kiểm tra 15 phút

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T19: Tế bào nhân sơ

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance: BTTH

STEM

Reteaching

Self test

Experiments

T20-21-22: Tế bào nhân thực

Time

Objective

Game: CTTBĐV

Lesson plan

Worksheets; Các bào quan

Advance: BTTH

STEM

Reteaching

Self test

Experiments

T23-24: Ôn tập và kiểm tra 45 phút (lần 2)

Time

Objective

Luyện TN SH10

Lesson plan

Mindmap - cell

Advance

STEM

Review Test

Self test (E)

Experiments

T25: Thực hành làm và quan sát tiêu bản tế bào

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T26-27: Trao đổi chất ở tế bào

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Self test (E)

Advance: BTTH

STEM

Reteaching

Self test

Experiments

T28: Thực hành co và phản co nguyên sinh, tính thấm chọn lọc của màng

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T29: Các loại năng lượng, khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance: BTTH

STEM

Reteaching

Self test

Experiments

T30: Enzyme và ứng dụng của enzyme

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance: BTTH

STEM

Reteaching

Self test

Experiments

T31: Thực hành tìm hiểu tính đặc hiệu và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzyme

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T32-33: Ôn tập và kiểm tra học kì I

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T34-35-36: Tổng hợp các chất và tích lũy năng lượng trong tế bào

Time

Objective

Slide

Lesson plan

WS: BM QH (E)

Advance

STEM

Reteaching

Self test: HTH

Experiments

T37-38: Phân giải các chất và giải phóng năng lượng trong tế bào - Kiểm tra 15 phút

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance: BTTH; TH và phân giải.

STEM

Reteaching

Self test

Experiments

T39-40: Thông tin tế bào

Time

Objective

Slide: TNNP

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T41-42: Chu kì tế bào và nguyên phân

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM: Note NP

Reteaching

Self test

Experiments

Hình ảnh: Chu kì tế bào.

Câu chuyện đọc thêm (dành riêng cho thầy cô giáo): Chuyện thằng ăn cướp.

T43-44: Ôn tập và kiểm tra 45 phút (số 3)

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T45-46: Quá trình giảm phân

Time

Objective

Slide

Lesson plan

WS: NP-GP (E)

Advance: BTTH

STEM

Reteaching

Self test

Experiments

T47: Công nghệ tế bào thực vật

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T48: Công nghệ tế bào động vật - Kiểm tra 15 phút

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Self test: CNTB; CNEZ.

Experiments

T49: Khái niệm và các nhóm vi sinh vật

Fliped learning: video clip

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T50: Các phương pháp nghiên cứu vi sinh vật 

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T51-52: Quá trình tổng hợp và phân giải ở vi sinh vật

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Self test; Các kiểu DD ở VSV

Experiments

T53-54: Ôn tập và kiểm tra 45 phút (lần 4)

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T55-56-57: Quá trình sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance: BTTH ST; SS; AH.

STEM: Nấm mốc và nhiệt độ

Reteaching

Self test: SS cuar VSV; YTAH đến STVSV.

Experiments

T58-59-60-61: Một số ứng dụng vi sinh vật trong thực tiễn

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T62: Khái niệm và đặc điểm của virus

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance: BTTH

STEM

Reteaching

Self test

Experiments

T63-64: Ôn tập và kiểm tra học kì II

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T65: Quá trình nhân lên của virus trong tế bào chủ

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance: BTTH

STEM

Reteaching

Self test

Experiments

T66: Một số thành tựu ứng dụng virus trong thực tiễn

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance: BTTH

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T67-68: Virus gây bệnh

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Bệnh TN và MD

Worksheets

Advance: BTTH

STEM

Reteaching

Self test

Experiments

Fliped learning: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch --> Video tóm tắt trên lớp; Phiếu học tập giao trước cho HS.

T69-70: Ôn tập và kiểm tra rà soát năm 

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

T71-72-73-74: Dự phòng 

Time

Objective

Slide

Lesson plan

Worksheets

Advance

STEM

Reteaching

Home work

Experiments

Bảng hỏi về kĩ năng tự học của học sinh.

Bảng phân phối các kĩ năng học sinh

Phiếu khảo sát bộ môn

Thiết bị dạy học cần chuẩn bị

Các nguyên tố hóa học của TB và nước.

Cacbohidrat và lipit

Protein

Axit Nucleic

TB nhân sơ