Xây dựng cộng đồng quản lí lớp học

Xây dựng cộng đồng quản lí lớp học

1. Chủ động - người học tham gia, tương tác với sự vật hiện tượng, đối thoại với người khác, kết nối các ý tưởng (Deway, 1938; Piaget 1964; Vygotsky, 1986).

2. Dựa trên những điều vốn đã biết - "tri thức vốn có của một người chính là giàn giáo cho công trình học tập tiếp theo" (Alexander, 1996, p.89).

3. Diễn ra trong môi trường xã hội phức tạp - học tập là một hoạt động xã hội bao gồm con người, các thứ họ dùng, ngôn ngữ họ sử dụng.

Review học sinh Advisors